/Files/photogallery/1636096964932.jpg

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Нововолинський заклад дошкільної освіти №1 Нововолинської міської ради Волинської області знаходиться у комунальній власності та є правонаступником Нововолинського дошкільного навчального закладу №1 Нововолинської міської ради Волинської області.

1.2.Тип закладу дошкільної освіти – заклад дошкільної освіти (ясла-садок) для дітей віком від одного до шести (семи) років, де забезпечуються догляд за ними, розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

1.3. Повне найменування: Нововолинський заклад дошкільної освіти №1 Нововолинської міської ради Волинської області.

Скорочене найменування: ЗДО №1.

Повне найменування англійською мовою:

Novovolynsk Preschool Educational Institution №1 of Novovolynsk City Council of Volyn Region.

1.4.Місцезнаходження та адреса закладу дошкільної освіти №1: 45400, Волинська область, місто Нововолинськ, вулиця Маяковського, будинок №14.

1.5.Нововолинський заклад дошкільної освіти – це заклад дошкільної освіти, що забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту.

1.6.Засновником закладу дошкільної освіти №1 є Нововолинська міська територіальна громада в особі Нововолинської міської ради Волинської області (далі – Засновник). Уповноваженим органом управління закладом освіти є управління освіти виконавчого комітету Нововолинської міської ради Волинської області.

1.7.Заклад дошкільної освіти №1 провадить свою діяльність на підставі ліцензії, виданої в установленому законодавством порядку, має реєстраційний та інші рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку, ідентифікаційний номер.

1.8.Заклад дошкільної освіти №1 є юридичною особою, у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про заклад дошкільної освіти, іншими нормативно-правовими актами України, рішеннями (розпорядженнями) засновника або уповноваженого ним органу (особи), цим Статутом та власними установчими документами які розробляються та затверджуються засновником відповідно до законодавства.

1.9.Метою діяльності закладу дошкільної освіти №1 є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.

1.10.Головними завданнями закладу дошкільної освіти №1 є:

збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дітей;

виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій та звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття не соціального досвіду;

виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї.

1.11.Принципами дошкільної освіти є:

доступність для кожного громадянина освітніх послуг, що надаються у закладі дошкільної освіти;

рівність умов для реалізації задатків, нахилів, здібностей, обдарувань, різнобічного розвитку кожної дитини;

єдність розвитку, виховання, навчання і оздоровлення дітей;

єдність виховних впливів в сім’ї і закладу дошкільної освіти;

наступність і перспективність між дошкільною та початковою загальною освітою;

світський характер дошкільної освіти;

особистісно-орієнтований підхід до розвитку особистості дитини;

демократизація та гуманізація педагогічного процесу;

відповідність змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти особливостям розвитку та стану здоров’я дитини дошкільного віку.

1.12.Базовими етапами фізичного, психічного та соціального становлення особистості дитини є: вік немовляти, ранній вік, передшкільний вік.

Вікова періодизація:

немовлята (до одного року);

ранній вік (від одного до трьох років);

передшкільний вік (від трьох до шести (семи) років);

молодший дошкільний вік ( від трьох до чотирьох років);

середній дошкільний вік ( від чотирьох до п’яти років);

старший дошкільний вік (від п’яти до шести (семи) років).

1.13.Заклад дошкільної освіти №1несе відповідальність перед собою, суспільством і державою за:

реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог щодо її змісту, рівня і обсягу на основі Базового компонента дошкільної освіти;

дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

2. КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

2.1.Заклад дошкільної освіти №1 за проектною потужністю розрахований на

135 місць.

2.2.Заклад дошкільної освіти №1 комплектується із 6-ти груп загального розвитку (можливе відкриття інклюзивних груп).

2.3.Групи у закладі дошкільної освіти комплектуються за віковими ознаками

Наповнюваність груп відповідно нормативів становить:

для дітей віком від одного до трьох років – до 15 осіб;

для дітей віком від трьох до шести (семи) років – 20 осіб;

в оздоровчий період – до 15 осіб.

Засновник (власник) може встановлювати меншу наповнюваність груп дітьми у закладі дошкільної освіти.

2.4.Зарахування дітей у заклад дошкільної освіти №1 здійснюється керівником протягом календарного року з використанням системи електронної реєстрації і наявністю вільних місць у порядку черговості.

Заява про зарахування подається особисто одним із батьків або іншим представником дитини. До заяви додаються:

копія свідоцтва про народження дитини;

медична довідка, видана відповідно до статті 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», разом з висновком про те, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти;

документи (які є підставою для надання пільги, згідно законодавства) для встановлення батьківської плати за харчування дитини.

Для зарахування дитини з особливими освітніми потребами до закладу дошкільної освіти та утворення інклюзивних груп до заяви про зарахування додається ще висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

Для зарахування дитини з інвалідністю до заяви про зарахування додається копія медичного висновку про дитину з інвалідністю, або посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю».

2.5.Першочергово до закладу дошкільної освіти зараховуються діти, які:

1) проживають на території обслуговування закладу дошкільної освіти;

2) є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які вже здобувають дошкільну освіту в такому закладі дошкільної освіти;

3) є дітьми працівників такого закладу дошкільної освіти;

4) належать до категорії дітей з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями;

5) належать до категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані під опіку, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, патронатну сім’ю, а також усиновлених дітей;

6) перебувають у складних життєвих обставинах та на обліку в службах у справах дітей;

7) діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;

8) мають право на першочергове зарахування до закладів освіти відповідно до закону.

2.6.За вихованцем зберігається місце у закладі дошкільної освіти у літній період та у таких випадках:

у разі хвороби, санаторного лікування, реабілітації;

у разі карантину в закладі дошкільної освіти;

на час відпустки одного з батьків або іншого законного представника дитини.

2.7.Відрахування дитини з закладу дошкільної освіти №1 може здійснюватись:

за заявою одного з батьків, або осіб, які їх замінюють;

на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає

можливість її подальшого перебування у закладі дошкільної освіти;

у разі невідвідування дитиною закладу (або несплати батьками за харчування дитини) протягом двох місяців без поважних причин;

у разі переведення вихованця до іншого закладу дошкільної освіти.

2.8.Керівник закладу дошкільної освіти №1 зобов’язаний письмово із зазначенням причин повідомити одного з батьків або іншого законного представника дитини про відрахування дитини не менш як за десять календарних днів до такого відрахування.

3. РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

3.1.Режим роботи закладу дошкільної освіти №1 встановлюється засновником за погодженням з відповідними органами управління освіти та охорони здоров’я.

3.2.Заклад дошкільної освіти №1 працює за п’ятиденним робочим тижнем з 10.5 годинним перебуванням дітей.

Вихідні дні: субота, неділя, святкові, тощо.

За бажанням батьків та у погодженні з засновником, може бути встановлений гнучкий режим роботи, коли дитина перебуває у закладі дошкільної освіти протягом дня 9 годин, 12 годин, цілодобово або короткотривале перебування від 3-х до 5-и годин. Зарахування дітей здійснюється на загальних підставах.

3.3.Щоденний графік роботи закладу дошкільної освіти №1:

7.30 годин - 18.00годин.

4.ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

4.1.Заклад дошкільної освіти формує внутрішню систему забезпечення якості освіти, що впливає на ефективність освітньої й управлінської діяльності, якість освітнього процесу і формування ключових компетентностей дітей, сприяючи всебічному розвитку особистості.

Формування системи та затвердження процедури внутрішнього забезпечення якості освіти є повноваженням педагогічної ради як колегіального органу управлінням закладом.

Система внутрішнього забезпечення якості освіти в закладі дошкільної освіти передбачає здійснення таких заходів:

стратегію та процедуру забезпечення якості освіти;

систему та механізм забезпечення академічної доброчесності;

оприлюднення критеріїв, правил і процедур оцінювання здобувача освіти;

оприлюднення критеріїв, правил і процедур оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників;

оприлюднення критеріїв, правил і процедур оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти;

забезпечення ресурсів необхідних для організації освітнього процесу, зокрема для самостійної роботи здобувачів освіти;

забезпечення наявності інформаційної системи для ефективного управління закладом;

створення в закладі дошкільної освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

інші процедури і заходи, що визначаються певними законами чи документами ЗДО.

4.2.Навчальний рік у закладі дошкільної освіти №1 починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. Літній період починається 1 червня і закінчується 31 серпня.

4.3.У закладі дошкільної освіти №1 освітній процес включає розвиток, виховання, навчання його вихованців і відбувається відповідно до освітньої програми. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти.

4.4.Заклади дошкільної освіти можуть використовувати комплексні та парціальні програми.

На основі освітньої програми педагогічна рада закладу дошкільної освіти визначає план роботи на навчальний рік та літній період, що конкретизує організацію освітнього процесу. План роботи закладу дошкільної освіти затверджується його керівником.

4.5.У закладі дошкільної освіти №1 визначена українська мова навчання і виховання дітей.

4.6.Надання додаткових освітніх послуг, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, запроваджується лише за згодою одного з батьків або іншого законного представника дитини. Додаткові освітні послуги надаються за рахунок коштів батьків або інших законних представників дитини, фізичних та юридичних осіб на основі угоди, укладеної між одним із батьків або іншим законним представником дитини та закладом дошкільної освіти в межах гранично допустимого навантаження дитини.

5.ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ

У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

5.1.Заклад дошкільної освіти №1забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначених МОЗ спільно з МОН за погодженням з Мінфіном.

5.2.Харчування у закладі дошкільної освіти №1 проводиться відповідно до встановлених норм. Протягом 10.5-годинного перебування дітей у дошкільному закладі забезпечується кожній дитині трьохразове харчування згідно норм витрати харчових продуктів на одну дитину.

5.3.Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників, керівника закладу дошкільної освіти і завгоспа.

5.4.Керівництво закладу дошкільної освіти забезпечує запровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) відповідно до законодавства України.

6. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ

У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

6.1.Медичний супровід у закладі дошкільної освіти №1 здійснюється штатним медичним персоналом закладу.

6.2.До основних обов’язків медичних працівників належить:

моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;

здійснення контролю за своєчасністю проходження медичних оглядів, у тому числі поглиблених, організація виконання профілактичних та оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності;

здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму освітньої діяльності, навчального навантаження;

медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів;

проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або інших законних представників дитини та працівників закладу.

6.3. Працівники закладу дошкільної освіти проходять періодичні безоплатні медичні огляди в установленому законодавством порядку.

6.4.Заклад дошкільної освіти №1 надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та надання першої долікарської допомоги.

7. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

7.1.Учасниками освітнього процесу у закладі дошкільної освіти №1 є:

діти дошкільного віку, директор, вихователь-методист, вихователі, (асистент вихователя при наявності інклюзивних груп), практичний психолог, вчитель-логопед, музичний керівник, медичні працівники, помічники вихователів, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії.

7.2.Права дитини у сфері дошкільної освіти визначені Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими актами.

Дитина має гарантоване державою право на:

безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних закладах дошкільної освіти;

безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання та навчання;

захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

безоплатне медичне обслуговування у державних і комунальних закладах дошкільної освіти;

7.3.Права батьків або осіб, які їх замінюють:

обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування закладу;

звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

брати участь в покращенні організації освітнього процесу, наданні платних послуг за окремі види діяльності та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

7.4.Батьки або особи, які їх замінюють зобов’язані:

своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі до 10 числа поточного місяця (ст.35 п.5 Закону України ,,Про дошкільну освіту”);

своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

слідкувати за станом здоров’я дитини та гігієною тіла;

інші права, що не суперечать законодавству України.

7.5.На посаду педагогічного працівника закладу дошкільної освіти №1 приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний та психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.6. Педагогічні працівники зобов'язані:

виконувати Статут закладу, Правила внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

дотримуватися академічної доброчесності, що передбачає:

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;

контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;

об’єктивне оцінювання результатів навчання;

дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов'язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

виконувати накази та розпорядження керівництва;

інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

7.7.Педагогічні працівники мають право:

на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах, тощо;

проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

вносити пропозиції щодо роботи закладу;

на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;

об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

на захист професійної честі та власної гідності;

інші права, що не суперечать законодавству України.

7.8.Педагогічні працівники закладів дошкільної освіти у партнерстві з батьками або іншими законними представниками дитини забезпечують єдність навчання, виховання і розвитку вихованців у рамках освітнього процесу, створюють безпечне освітнє середовище, вільне від будь-яких проявів насильства та булінгу (цькування).

Учасники освітнього процесу взаємодіють на основі поваги один до одного, дотримання правил внутрішнього розпорядку закладу дошкільної освіти та Положення про заклад дошкільної освіти.

Залучення вихованців під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з виконанням освітньої програми, забороняється.

7.9.Педагогічні та інші працівники закладу дошкільної освіти несуть відповідальність за збереження життя, фізичного і психічного здоров’я вихованців згідно із законом.

7.10.Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до закладу дошкільної освіти №1 директором.

7.11.Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти №1 підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, 1 раз на 5 років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України, а також можуть підлягати сертифікації.

7.12.За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення:

преміювання;

нагородження грамотами, відзнаками і державними нагородами;

оголошення подяки.

7.13.Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку закладу дошкільної освіти, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації, сертифікації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

8. УПРАВЛІННЯ ТА ГРОМАДСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

8.1.Управління закладом дошкільної освіти №1 здійснюється управлінням освіти виконавчого комітету Нововолинської міської ради Волинської області.

8.2.Безпосереднє керівництво роботою закладу дошкільної освіти №1 здійснює його директор, який призначається і звільняється з посади засновником або уповноваженим ним органом управління освіти з дотриманням чинного законодавства.

Керівник закладу дошкільної освіти №1:

відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України ,,Про дошкільну освіту”, та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

здійснює керівництво і контроль за діяльністю закладу дошкільної освіти;

діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

приймає на роботу та звільняє з роботи працівників закладу дошкільної освіти;

контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників;

видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

затверджує штатний розклад за погодженням із засновником закладу дошкільної освіти;

забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

організовує різні форми співпраці з батьками;

щороку звітує про навчально-виховну , методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність закладу дошкільної освіти №1 на загальних зборах колективу та батьків.

8.3.Постійно діючий колегіальний орган у закладі дошкільної освіти №1– педагогічна рада. Головою педагогічної ради є директор закладу дошкільної освіти №1. До складу педагогічної ради входять: керівник і його заступник, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Запрошеним і правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки.

Педагогічна рада закладу:

розглядає питання освітнього процесу та приймає відповідні рішення;

організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб закладу дошкільної освіти №1. Кількість засідань педагогічної ради становить 4 на рік.

8.4.Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків, які скликаються не рідше 1 разу на рік. Термін їх повноважень становить 1 рік. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

приймають Статут зі змінами і доповненнями;

заслуховують звіт керівника закладу, голови батьківського комітету закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

розглядають питання освітньої, методичної та фінансово-господарської діяльності закладу дошкільної освіти;

затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку закладу дошкільної освіти.

9. МАЙНО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

9.1.Матеріально-технічна база закладу дошкільної освіти №1 включає будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивні, ігрові майданчики та земельну ділянку площею 0,7348 га відповідно до рішення Нововолинської міської ради № 20/10, від 08.11.2012р. , вартість яких відображено у бухгалтерії управління освіти Нововолинської міської ради.

9.2.Заклад дошкільної освіти №1 за погодженням із засновником може придбати і орендувати необхідне обладнання та інше майно, отримувати допомогу від підприємств, установ, фізичних осіб, здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для проводження освітньої діяльності згідно із законодавством.

10.ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

10.1.Фінансово-господарська діяльність закладу дошкільної освіти №1 здійснюється відповідно до Закону України ,,Про освіту”, Законів про бюджет, власність, місцеве самоврядування та інших нормативно-правових актів.

10.2.Фінансово-господарська діяльність закладу дошкільної освіти №1 проводиться на основі кошторису, який складається і затверджується відповідно до законодавства.

10.3.Джерелом фінансування закладу дошкільної освіти №1є кошти:

засновника;

відповідних бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

батьків або осіб, які їх замінюють;

отримані за надання платних послуг;

добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб та інші надходження, не заборонені законодавством;

дотації органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування.

10.4.Заклад дошкільної освіти №1 Нововолинської міської ради Волинської області є неприбутковою організацією.

10.5.Доходи неприбуткової організації не підлягають розподілу серед працівників (крім їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Доходи неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання закладу дошкільної освіти для реалізації державної політики та рішень у сфері управління, завдань та напрямів діяльності, що визначені даним Статутом.

10.6.Статистична звітність форма №85-К про діяльність закладу дошкільної освіти здійснюється відповідно до законодавства.

10.7.Порядок ведення діловодства в закладі дошкільної освіти №1 визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік здійснюється централізованою бухгалтерією управління освіти виконкому Нововолинської міської ради.

11.ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД (КОНТРОЛЬ)

У СФЕРІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

11.1.Державний нагляд (контроль) у сфері дошкільної освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади із забезпеченням якості освіти та його територіальними органами, що діють на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що визначені Законом України «Про освіту» та Законом України «Про дошкільну освіту».

11.2.Формами заходів державного нагляду (контролю) у сфері дошкільної освіти є:

плановий (позаплановий) інституційний аудит;

позапланова перевірка.

11.3.Центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальні органи проводять інституційний аудит, позапланові перевірки відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

11.4.Зміст, форми, періодичність контролю, не пов’язано з освітнім процесом, встановлюється засновником закладу дошкільної освіти.

12. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

12.1.Міжнародне співробітництво у системі дошкільної освіти здійснюється відповідно до Закону України ,,Про освіту”, Закону України ,,Про дошкільну освіту”, інших нормативно-правових актів, а також міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких дана Верховною радою України.

12.2.Держава сприяє міжнародному співробітництву у співпраці з удосконалення матеріально-технічної бази в системі дошкільної освіти.

12.3.Заклад дошкільної освіти №1 має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, громадськими об’єднаннями інших країн.

13.ПРОЗОРІСТЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ВІДКРИТІСТЬ

ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

13.1.Заклад освіти формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднює її.

13.2. Заклад забезпечує на своєму веб-сайті відкритий доступ до такої інформації та документів:

статут закладу дошкільної освіти;

ліцензія на провадження освітньої діяльності;

структура та органи управління закладу освіти;

кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником;

мова (мови) освітнього процесу;

матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);

результати моніторингу якості освіти;

річний звіт про діяльність закладу освіти;

правила прийому до закладу освіти;

умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

розмір плати батьків;

умови електронної реєстрації;

інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

13.3.Заклад дошкільної освіти оприлюднює на своєму веб-сайті кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

14.РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ

ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

14.1.Реорганізація або ліквідація закладу дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (ст.16 п.1 Закону України ,,Про дошкільну освіту”).

14.2.Рішення про реорганізацію або ліквідацію закладу дошкільної освіти приймається засновником – місцевим органом виконавчої влади за погодженням із відповідним органом виконавчої влади з питань освіти.

14.3.У разі припинення юридичної особи ( у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передача активів закладу дошкільної освіти здійснюється згідно діючого законодавства.

15. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

15.1.Статут Нововолинського закладу дошкільної освіти №1 Нововолинської міської ради Волинської області набирає чинності з дня його затвердження та реєстрації уповноваженим органом.

15.2.У разі виникнення потреби до даного Статуту можуть вноситися зміни та доповнення.

15.3.Зміни до Статуту розробляються директором закладу дошкільної освіти та затверджуються рішенням засновника.

Директор Н.В.Лазарищак
Кiлькiсть переглядiв: 116

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.